نقص دیواره بطنی – 2 در 1000 تولد زنده

انواع vsd  : غشایی - عضلانی – مجاور دریچه ها

حجم خون شانت شده بستگی به اندازه سوراخ و مقاومت عروق ریه دارد .

علایم : بدون علامت – تنفس سریع – تنگی نفس – سیانوز -  اختلال رشد –

 عفونتهای تنفسی - آندوکاردیت - نارسایی احتقانی قلب   -سوفل سیستولی در

لبه چپ جناغ

 CX-RAY : بزرگی قلب و عروق ریه

 ECG   : هایپرتروفی دهلیز و بطن چپ

  تشخیص با اکو و آنژیو گرافی میباشد

 درمان : بسته شدن خودبخودی در نیمی از موارد تا 2 سالگی

 جراحی در موارد شدید

 

 

 

 

Anatomy of Ventricular Septal Defects

نوشته شده توسط حسن رحیمی  | لینک ثابت |